مجموعه: تکه های گلدوزی شده

15 محصول
 • وصله آهن دوزی عینک والا جین
  Ainak Wala Jin Iron-on Embroidered Patch KHAJISTAN
  قیمت عادی
  $15.00
  قیمت فروش
  $15.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  مطابق 
  فروخته شده
 • پچ آهن دوزی مجرا مستی
  Mujra Masti Iron-on Embroidered Patch KHAJISTAN
  قیمت عادی
  $15.00
  قیمت فروش
  $15.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  مطابق 
  فروخته شده
 • گشتی پ. 2 تکه دوزی
  Gashti no. 2 Embroidered Patch KHAJISTAN
  قیمت عادی
  $11.00
  قیمت فروش
  $11.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  مطابق 
  فروخته شده
 • پچ دوزی شماره 1 گشتی
  Gashti No. 1 Embroidered Patch KHAJISTAN
  قیمت عادی
  $11.00
  قیمت فروش
  $11.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  مطابق 
  فروخته شده
 • پچ دوزی فهاشی
  Fahashi Embroidered patch KHAJISTAN
  قیمت عادی
  $11.00
  قیمت فروش
  $11.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  مطابق 
  فروخته شده
 • سلام پچ دوزی عزیز
  Hi Dear Embroidered Patch KHAJISTAN
  قیمت عادی
  $11.00
  قیمت فروش
  $11.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  مطابق 
  فروخته شده
 • پچ دوزی هاشم سورما
  Hashmi Surma Embroidered Patch KHAJISTAN
  قیمت عادی
  $11.00
  قیمت فروش
  $11.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  مطابق 
  فروخته شده
 • تکه های گلدوزی شده Laka Pui
  Laka Pui Embroidered Patches KHAJISTAN
  قیمت عادی
  $11.00
  قیمت فروش
  $11.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  مطابق 
  فروخته شده
 • پچ گلدوزی شده LPC
  LPC Embroidered Patch KHAJISTAN
  قیمت عادی
  $11.00
  قیمت فروش
  $11.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  مطابق 
  فروخته شده
 • تکه دوزی Zennana "Femme".
  Zennana
  قیمت عادی
  $11.00
  قیمت فروش
  $11.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  مطابق 
  فروخته شده
 • وصله دوزی آهنی دختر رئیس
  Girl Boss Iron-on Embroidered Patch KHAJISTAN
  قیمت عادی
  $15.00
  قیمت فروش
  $15.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  مطابق 
  فروخته شده
 • وصله آهن دوزی چای تایم
  Chai Time Iron-on Embroidered Patch KHAJISTAN
  قیمت عادی
  $15.00
  قیمت فروش
  $15.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  مطابق 
  فروخته شده
 • وصله آهن دوزی عمو سرگام
  Uncle Sargam Iron-on Embroidered Patch KHAJISTAN
  قیمت عادی
  $15.00
  قیمت فروش
  $15.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  مطابق 
  فروخته شده
 • پچ آهن دوزی Hot Boy
  Hot Boy Iron-on Embroidered Patch KHAJISTAN
  قیمت عادی
  $15.00
  قیمت فروش
  $15.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  مطابق 
  فروخته شده
 • سلام وصله آهن دوزی عزیز
  Hi Dear Embroidered Iron-on Patch KHAJISTAN
  قیمت عادی
  $8.00
  قیمت فروش
  $8.00
  قیمت عادی
  قیمت واحد
  مطابق 
  فروخته شده